Политика за лични данни

BoomRaid гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

BoomRaid защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, BoomRaid може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в Общите условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и GDPR.

BoomRaid се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. BoomRaid е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

От 25/05/2018 за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият регламент за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation).

Политика за защита на личните данни
Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим високо ниво на защита на всички ползватели на играта BoomRaid. Вашите данни, предоставени при закупуването на игра, ще бъдат записани в единна защитена и отдалечена база данни и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни.

Събиране и използване на лични данни
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби BoomRaid и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на ЕС, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме
Събираме единствено вашият имейл. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки закупил игра BoomRaid.

Как използваме личните данни
Използваме личните Ви данни за да изпращаме важни съобщения за старт на игра, информация за плащане, специфики на услугата, промени в Общите условия или други правила. В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за допълнителни услуги в резултат от Играта. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено. В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Разкриване пред трети страни
Не споделяме вашите лични данни (имейл) с трети страни. В дадени случаи, с цел изпълнението на заковови задължения е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни пред компетентни органи. Уеб сайтът съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си. Също така се използват инструменти като Google Analytics и др. с помощта на който може лесно да отчита и да следи за поведението на потребителите си.

Защита на личните данни
BoomRaid взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Цялост и задържане на личните данни
Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват и според законовите срокове и периода на действие на законовите разпоредви отнасящи се до предмета на дейност, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни
Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като изисквате това чрез писмо на нашата електронна поща. Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане на формата за контакт на този сайт.

Маркетинг
Стремим се да Ви предоставим възможност за избор на определени лични данни, особено по отношение на маркетинга и рекламата.

Промоционални оферти
Можем да използваме вашите лични данни, контакт, техническа информация, употреба и данни за профила, за да преценим и да ви предложим само това, което ви интересува. Можете по всяко време да се откажете от маркетинговите съобщения, като отговорите на самите тях. Ще получите маркетингови съобщения от нас, ако сте поискали информация от нас или сте закупили продукт или услуги от нас и във всеки случай не сте се отказали от получаването на този маркетинг.

Искания относно лични данни
На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.